پر بازدید ها
ساعت

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    جعفر مردانی زنوز

    بنام خدا. درسالی که انتخابات درشهر ما انجام میشود.مسولین ادارات مرند مشکلات شهر رافراموش میکنند .به خاطر نگرانی اراینده ریاستشان هستند.لذاسال انتخابات برای روسای ادارات خوشایند نمیباشد.مردم این شهر تاکی شاهد تغییرات مدیران خواهند بود که معیار عزل ونصب تعهد وتخصص نیست .بزرگترین شهری که از نظرکشاورزی زبانزدهمه است زنوز میباشد ولی فاقد ساختمان اداری کشاورزی است.ورییس اداره درمورد بلنداب شاید اطلاعتی ندارد که نبوداب منجربه خشکی درختان صدساله میشود.این یک نمونه از ادارات شهرمان میباشد.خدایا مدیری نصیب کشاورزان زنوز کن که بعدده سال فکری به مشکلات انها بکند.باتشکر جعفرمردانی زنوز

نظرات بسته شده اند

Designed by ** »» musavi «« ** © Copyright 2016, All Rights Reserved