آیا مردم می توانند در موقع جرم ، مداخلہ ڪنند؟

✍ بسیار اتفاق افتادہ است ڪہ در خیابان‌ها و معابر شاهد وقوع جرایم گوناگونے بوده‌ایم. این در حالے است ڪہ بسیارے از افراد در حین وقوع جرم براے دیگران، هیچ اقدام مناسبے بہ غیر از فیلم بردارے ڪردن و یا تماشا انجام نمی‌دهند و این باعث می‌شود، مجرم بہ راحتے اعمال خلاف و مجرمانہ خود را انجام دادہ و از مهلڪہ بگریزد.
مطابق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری:
🔹چنانچہ جرایم موضوع بندهاے الف، ب، پ و ت مادہ ۳۰۲ این قانون بہ صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگسترے، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را براے جلوگیرے از فرار مرتڪب جرم و حفظ صحنہ جرم بہ عمل آورند.

🔸بہ عبارتے دیگر چنانچہ جرمے ڪہ مجازات سلب حیات یا حبس ابد ( مانند سرقت حدے ڪہ مستوجب حد قطع عضو یا حبس ابد یا سلب حیات مے باشد)، یا مجازات قطع عضو یا مجازات تعزیرے درجہ سہ ( مانند جرم آدم ربایے ڪہ ۵ تا ۱۵ سال حبس دارد) و بالاتر ( مانند جرم معاونت در قتل عمدے ڪہ حبس تعزیرے درجہ ۲ یا ۳ خواهد داشت) داشتہ باشد واقع شود، منوط بہ دو شرط امڪان مداخلہ شهروندان با هدف جلوگیرے از فرار مجرم و حفظ صحنہ جرم وجود دارد:
۱⃣ در صورت عدم حضور ضابطان
۲⃣ جرایم گفتہ شدہ بہ صورت مشهود واقع شدہ باشند.

یادداشت: گوزل زاده کارشناس حقوق

💯 به یاشیل وطن ملحق شوید👇
https://telegram.me/joinchat/BehvPDvYaR0hVacYeF_S1A